Đuro Đaković

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupa d.d. na dan 04.07.2020.

Rb. Dioničar % učešća u kapitalu
1 CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 23,34
2 BAKIĆ NENAD (1/1) 17,71
3 ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1) 9,25
4 HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 8,09
5 CERP (0/1) / HZMO (1/1) 6,50
6 INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP 0,98
7 INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF 0,98
8 ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2 0,72
9 OTP BANKA D.D./ OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1) 0,65
10 ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (1/1) 0,59
11 VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. (1/1) 0,50
12 ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. (1/1) 0,46
13 Mali dioničari (ostali) 30,20
Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava.

Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.