Đuro Đaković

Obavijest o zaprimljenoj obvezujućoj ponudi za ulaganje u kapital

Obavijest o zaprimljenoj obvezujućoj ponudi za ulaganje u kapital
Ovim putem obavještavamo dioničare i investicijsku javnost da je Društvo zaprimilo obvezujuću ponudu za ulaganje u kapital Društva od strane društva Crni čelik d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, OIB: 53037622125, u iznosu od 250.000.000,00 kn.

Obvezujuću ponudu Crni čelik d.o.o. uvjetuje dolje navedenim:

-da Glavna skupština Društva 21. rujna 2017. godine donese sljedeće odluke:

1)Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u novcu od strane Društva Crni čelik d.o.o. u iznosu od 250.000.000,00 kn izdavanjem novih dionica, nominalnog iznosa 20,00 kn po dionici i po cijeni od 20,00 kn po dionici, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, a što će u konačnici predstavljati više od 50% ukupnog vlasništva Društva;

2)Odluku o davanju odobrenja za stjecanje dionica od strane društva Crni čelik d.o.o. bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

3)Odluku o izboru četiri od ukupno sedam članova Nadzornog odbora na mandatno razdoblje koje će isteći najkasnije 60 dana od dana provedbe upisa povećanja temeljnog kapitala Društva od strane društva Crni čelik d.o.o.

Nadalje, društvo Crni čelik d.o.o. navodi da im je jedini interes u dokapitalizaciji Društva sudjelovati s gore navedenim iznosom i pod gore navedenim uvjetima. Ni u jednom drugom slučaju Crni čelik d.o.o. nema namjeru sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala Društva.

S obzirom da je Društvo upravo završilo proces povećanja temeljnog kapitala ulozima u novcu u iznosu 51.130.920,00 kn, odnosno minimalnom iznosu koji je morao biti dostignut da bi povećanje temeljnog kapitala bilo provedeno, Uprava smatra da prikupljeni iznos i dalje ne zadovoljava adekvatnost kapitala Društva, nedovoljno poboljšava likvidnost Društva i uvelike je nedostatan kako bi osigurao financijsku stabilnost Društva.

Uprava je mišljenja da ponuđeni iznos od strane društva Crni čelik d.o.o. uvelike zadovoljava sve potrebe Društva za financijsku konsolidaciju Društva, ulaganje u razvoj te u partnerstvu s ponuditeljima stvara realnu osnovu za izlazak na inozemna tržišta te stvaranje odgovarajućeg boniteta prema kreditnim institucijama.

S obzirom na činjenicu da Uprava Društva više od godinu dana intenzivno radi na animiranju i privlačenju potencijalnih ulagača u kapital Društva i da je prvi pokušaj izlaska na tržište kapitala prošao neuspješno, a u drugom je dosegnut minimalni iznos sredstava, Uprava smatra da trenutno na tržištu nema drugih zainteresiranih ulagatelja te da je ovo ponuda koja za Društvo predstavlja upravo ono što mu je potrebno.

O svim navedenim činjenicama Uprava je izvijestila i Nadzorni odbor Društva.