Đuro Đaković

Obavijest o zaprimljenoj obavijesti o promjenama u glasačkim pravima

Obavijest o zaprimljenoj obavijesti o promjenama u glasačkim pravima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

10 000 Zagreb

Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

10 000 Zagreb

Ivana Lučića 2a

Slavonski Brod, 28.10.2019.

Naš broj: 90/2019

Predmet: Obavijest o zaprimljenoj obavijesti o promjenama u glasačkim pravima

Sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod, dana 25.10.2019. godine zaprimilo obavijest dioničara Ivan Božidara Ivanovića, London, Engleska, o stjecanju dionica Društva, čime nas je navedeni dioničar obavijestio da je dana 23.10.2019. godine prešao prag od 5% glasačkih prava u izdavatelju ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i to neposredno preknjižbom dionica sa zastupničkog računa CERP (0/1) REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) broj 9379460, a temeljem Zaključka Centra za restrukturiranje o prodaju, KLASA: UP/I-942-05/18-01/7, URBROJ:360-04-0202/03-2019-14 od 9.1.2019. godine.

Navedenim stjecanjem stekao je 883.589 dionica, koje predstavljaju 8,70 % glasačkih prava kod Izdavatelja.

Nakon tog stjecanja navedeni dioničar u svom vlasništvu ima ukupno 883.589 dionica, što predstavlja 8,70 % glasačkih prava kod Izdavatelja.

Đuro Đaković Grupa d.d.