Đuro Đaković

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupa d.d. na dan 31.07.2020.

Rb. Dioničar % učešća u kapitalu
1 BAKIĆ NENAD (1/1) 17,71
2 CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 13,15
3 IVANOVIĆ IVAN BOŽIDAR (1/1) 8,70
4 HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 8,09
5 CERP (0/1) / HZMO (1/1) 6,50
6 INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF 0,98
7 ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2 0,72
8 RUBA IGOR (1/1) 0,56
9 ZAG-VET D.O.O. (1/1) 0,50
10 REITOBER KARLO (1/1) 0,50
11 KOLAR LJUBOJA (1/1) 0,49
12 ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. (1/1) 0,46
13 Mali dioničari (ostali) 41,64
Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava.

Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Pristupačnost