Đuro Đaković

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupa d.d.

Rb. Dioničar % učešća u kapitalu
1 DD ACQUISITION A.S. 18,88
2 CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 11,81
3 ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK D.D./ČEŠKA SPORITELNA - CLIENTS 8,70
4 HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 8,09
5 CERP (0/1) / HZMO (1/1) 6,50
6 SVJEŽIĆ STEPHAN CHRISTIAN (1/1) 0,97
7 BEGIĆ DRAGO (1/1) 0,88
8 ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2 0,72
9 REITOBER KARLO (1/1) 0,58
10 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./ZBIRNI SKRBNIČI RAČUN ZA DF 0,58
11 KRIJAN TOMISLAV (1/1) 0,52
12 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. ZA TREĆE 0,52
Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava.

Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.